1

نام : مجتبی

نام خانوادگی : پهلوان

متولد سال 1372

فوق لیسانس حقوق عمومی

مدیریت اداره تعزیرات حکومتی

تلفن : 37332954

آدرس : فرمانداری دلگان