1

نام :عبدالصمد

نام خانوادگی : طوقی

متولد سال 1352

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی زراعت

دکتری مدیریت توسعه (گردشگری حلال)

مدیریتاداره تعاون روستایی

تلفن :

آدرس :میدان جهاد داخل محوطه اداره منابع طبیعی