1

نام : رضا

نام خانوادگی : بامری

متولد سال 1369

لیسانس حقوق

مدیریت تامین اجتماعی 

تلفن : 37222410

آدرس :فرمانداری دلگان واحد تامین اجتماعی