حامد جهانگیری

حامد جهانگیری

 

 

 

نام : حامد

نام خانوادگی : جهانگیری 

متولد سال -------

کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

اداره ثبت احوال دلگان

تلفن :37332994

آدرس :خیابان امام خمینی جنب اداره برق