1

 

نام : مهری

نام خانوادگی : بامری

متولد سال 1361

لیسانس ادبیات فارسی

مدیریتاداره راه و شهرسازی

تلفن :---------------

آدرس :دلگان خیابان کشاورز شمالی