ش

نام : اعظم

نام خانوادگی : بامری

متولد سال : 1365

کاردانی

مدیریت اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

تلفن : 37333412

آدرس : بلوار مصلی ساختمان فرمانداری