9

نام :  فرهاد

نام خانوادگی :بامری

متولد سال 1361

  ارشد زراعت و اصلاح نباتات

اداره منابع طبیعی

تلفن : 37332324

آدرس : میدان امام حسین (ع) ساختمان جهاد قدیم