ش

نام : ثریا

نام خانوادگی : بامری

متولد سال : 1367

فوق لیسانس کتابداری

مدیریت اداره کتابخانه عمومی شهرستان دلگان

تلفن : 37332988  

آدرس : میدان امام حسین خیابان جهاد حنوبی اداره کتابخانه عمومی