ش

 

 

نام : شهناز

نام خانوادگی :  رفعت پور

متولد سال : 1366

کارشناسی ارشد

مدیریت اداره جهاد کشاورزی

تلفن : 37332310

آدرس : خیابان نبی اکرم