1

نام : دادمحمد

نام خانوادگی : بامری

متولد سال 1348

لیسانس مهندسی عمران 

مدیریتاداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

تلفن : 37332364

آدرس :کیلومتر یک جاده دلگان به زهکلوت