1

 

نام : صغری

نام خانوادگی : بزمانی

متولد سال 1370

لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی

مدیریت اداره تعاون , کار و رفاه اجتماعی

تلفن :----------

آدرس :فرمانداری دلگان واحد کار و تعاون