ش

نام : عبدالمجید

نام خانوادگی : بامری

متولد سال---

مدرک تحصیلی : کارشناسی برق

مدیریت اداره بهره برداری پستهای برق

تلفن :-----------

آدرس :-----------------------