1

نام : طیبه

نام خانوادگی : بامری

متولد سال 1369

لیسانس اقتصاد کشاورزی

مدیریت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت اما خمینی (ره)

تلفن :-----------

آدرس :---------------