ش

 

 

نام :  محمد اسلم

نام خانوادگی :  رئیسی

متولد سال 1359

کارشناسی ارشد  کشاورزی

مدیریت بانک کشاورزی

تلفن : 9-05437332006

آدرس : میدان امام علی علیه السلام