1

نام : عبدالغنی

نام خانوادگی : بامری

متولد سال 1353

فوق لیسانس ادبیات فارسی 

مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

تلفن : 37332176

آدرس :فرمانداری دلگان واحد فرهنگ و ارشاد