تالیفات

مجتبی شجاعی

 

 

نام کتاب : فرهنگ , مهندسی فرهنگی , رصد فرهنگی , ناتو فرهنگی

تالیف و تدوین : مجتبی شجاعی

 

 

مهندس

 

 

نام کتاب : برنامه نویس به زبان پاسکال

تالیف و تدوین : مجتبی شجاعی

 

 

مهندس

 

 

نام کتاب : تجارت الکترونیک

تالیف و تدوین : مجتبی شجاعی