ایمیل فرماندار

mojtaba18661866@gmail.com

 

شماره دفتر فرماندار

05437332965